«
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. MARMARİS MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İHALE İLANI

MARMARİS MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İHALE İLANI

marmaris-milli-emlak-mudurlugunden-ihale-ilani-1694816684576.jpg


2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN 45.MADDESİ UYARINCA AÇIK TEKLİF USULÜNE GÖRE

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ
İli/İlçesi Mahalle/

Mevkii
Ada Parsel Yüzölçümü

(m2)
Hazine

Hissesi
Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat Tutarı (TL) İhale Tarihi

ve Saati
Muğla/Marmaris Bozburun Mahallesi /

Müskebi Mevkii
111 38 365,59 Tam Tarla 1/1000 ölçekli Bozburun I. Etap Uygulama İmar Planında kısmen “Tarımsal Niteliği Korunacak Özel Mahsül Alanı” ve kısmen yol alanında kalmaktadır. 2.560.000,00 768.000,00 28/09/2023 14:00


1)-Yukarıda belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca “Açık teklif usulü” ile hizasında belirtilen tarih ve saatte, Marmaris Milli Emlak Müdürü Makam odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2)-İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna;

a)- Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,

b)- Gerçek kişilerin T.C Kimlik Numarasını, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını,

c)- Geçici teminata ait belge veya banka geçici teminat mektubu (geçici teminat bedeli, gerekli açıklama yazılmak suretiyle Marmaris Mal Müdürlüğü veznesine nakit yada TC Ziraat Bankası Marmaris Şubesinde Marmaris Malmüdürlüğüne ait TR 49 000 1000 204 000 010 00 5701 İban no.lu hesaba yatırılacaktır, banka geçici teminat mektubu doğrudan Komisyona sunulacak olup süresiz ve limit içi özellikte olacaktır)

d)- Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan 2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin,

e)- Gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi,

3)-4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz mal satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçlardan (KDV, karar pulu bedeli ve tapu harcı) müstesnadır, ayrıca, 5 (beş) yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

4)-İhale sonucu oluşan satış bedeli üzerinden ,5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir),5 Milyon TL’den 10 Milyon Tl’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) “işlem bedeli” Bakanlığımız döner sermaye hesabına ayrıca peşin olarak tahsil edilecektir.

5)- 4706 Sayılı Kanun gereğince taşınmaz mal satış bedeli, peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde sözleşme yapılarak taksitle de ödenebilecektir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline % 20 (yüzdeyirmi) indirim uygulanır.Taksitlendirme halinde, satış bedelinin ¼’ ü peşin, kalanı en fazla 2 yılda eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya TMK’nun 893.maddesi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine kanuni ipotek tesis edilir.

6)-Posta ile müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Kanunun 37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatine kadar komisyona ulaşması şarttır.

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden İdare ve Komisyon sorumlu değildir.

8)-İhaleye ilişkin şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri içinde Marmaris Milli Emlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.

9)-İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10)-Türkiye genelindeki ihale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr ve “https://mugla.csb.gov.tr”adresinden görülebilir. İrtibat Tel: 0 252 417 83 45

İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01887666

#ilan.gov.trKaynak

Bir Cevap Yaz

PratikBilgi.Net Hakkında

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *